Fritidsbyn i Gammalstorp

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

Denna sida har ingen koppling till Gammalstorps samfällighetsförening i fritidsbyn,
utan är en helt  fristående sida. Samfällighetsföreningen har ingen egen hemsida.

Snabblänkar till sidan

30 km blev 40 km Historik Rekreationsområde
Byggnormer Hundhållning Stormen Simone 2013
Grantjuvar i byn Naturbilder  

 

 

Historik om fritidsbyn, och hur den skapades av köpman Sture Lindh

Signe och Allan Sjöland ägde Gammalstorp 4:5 m. fl. och drev jordbruk på den 47 hektar (1 ha = 10.000 m²) stora egendomen, som innehafts av släkten sedan 1829.

Det fanns mycket välgjorda stengärdsgårdar utmed åkerkanterna, som vittnar om företrädares odlarmöda. Driften bestod av ca. 25 tunnland åker och resten bete och skog.

På gården fanns två arbetshästar, 7-8 kor med rekryterande ungdjur och kalvar, två modersuggor samt uppväxande grisar. I en inhägnad fanns hönsgård med bruna Leghornshönor och en tupp. På gårdsplanen fanns en gårdvar (hund), som skällde när det kom besökare. På gårdsplanen låg huskatten och solade sig i solskenet.

På gården växte två söner upp, Agne och Assar, men ingen av dem ville överta gården. Då återstod två möjligheter, att sälja till Domänverket för granplantering, eller sälja till någon annan.

Allan fick med all säkerhet malt sin säd hos köpmannen Sture Lindh i Äspinge, och vid någon pratstund kom de överens om att Sture skulle köpa egendomen. Sture Lindh kompletteringsköpte Knut Strids fälad i planområdets sydvästra del. Sture Lindh skulle använda markområdet till planområde för fritidsbebyggelse. Stamfastigheten avstyckades och såldes.

Allan och Signe byggde hus i Tollarp, där en av sönerna bodde. 1998 i april bor Signe Sjöland i Hörby, och är 87 år gammal.

Lantbrukaren Erik Jönsson i Äspinge hade en far, Sven Jönsson, som var gift med en dam som hette Emma. Emma hade som ung arbetat på Per Måns(sons) mölla. Det är den platsen där popplarna växer. Enligt hörsägen lär det ha funnits en rejält tilltagen mölledamm. Utöver malningsverksamheten bedrevs fiske med ålakista. I ålakistan kunde det vid lämplig tidpunkt samlas korgvis med ål.
Även gädda, laxöring, mört och abborre kunde fastna i kistan. Emmas far var fjärdingsman. När Emma var 15 år och arbetade på möllan såldes en vigrakorg med ål för en krona och femtio öre.

Området, som Nils Måns mölla legat på har inköpts av Sjöland och ingått i den fastigheten.

I planområdets sydöstra del i anslutning till grannfastigheten har legat en backstuga, som revs i slutet av 1800- talet. Den siste backstugesittaren hette Hans Möller och arrenderade ca. 2000 m² av grannfastigheten. På den lilla arrendemarken odlade han potatis på halva arealen och säd på den andra. Vissa år odlade han viss del råg för att komplettera halmtaket, men i övrigt fodersäd (havre och korn). På säden och potatis födde han upp två grisar till jul, varav han själv slaktade den ene och den andre sålde han. Han försörjde sig i övrigt på fiske i bäcken och som daglönare hos bönderna. Han var sparsam och hade 6 000 kronor som sparad slant vid sin död. För 6000 kronor på slutet av 1800- talet kunde man köpa ett rejält ställe.

Lantmätaren Malte Nilsson uppdrogs att upprätta grundkarta, vilken var klar 1968. Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse upprättades av arkitekt Agneta Kunnos på Vattenbyggnadsbyrån 1969-01-20.
Planförslaget reviderades 16 juni och 25 november 1969 och 20 december 1973.

Planområdet omfattar ungefär 46 ha och utgöres av skogsmark till största delen med både löv- och barrskog. Däri öppnar sig äldre åkermarker, som är inramade med stengärdsgårdar. Bäcken slingrar sig fram  i planområdets norra del oftast genom öppna ängs- och betesmarker.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av §108 byggnadslagen ett av kommunfullmäktige i Hörby kommun 1974-01-25 antaget förslag till byggnadsplan för fritidsändamål på Gammalstorp 4:5 m. fl.
Exploateringsavtal finns mellan Hörby kommun och Sture Lindh (numera Sture Lindh & söner AB) dagtecknat 1970-03-18. VA-utredning har utförts av Malte Nilsson.

Vattenborran har utförts av Sjunne Nilsson, anställd hos Liljenbergs Brunnsborrningar AB i Höör. Borran är 48,5 meter djup och har en diameter av 200 millimeter. Vattenytan stod 2,5 meter under markytan när pumpning ej utfördes, Borran provpumpades med en kapacitet av 8 700 liter per timma i 17 timmar den 5 - 6 augusti 1971. Vid provpumpningens slut hade vattenytan i borrhålet sjunkit till 22 meter under markytan.

Vattenverket byggde Sture Lindh i egen regi 1974. Vattenledningarna och vägarna utfördes av Entreprenadfirman Gösta Palm, samtidigt lade Hörby El-verk elkablar och Televerket telekablar i bra samarbete.

Mellersta delen påbörjades 1974, västra delen 1976 och östra delen 1979. Sista slutbesiktningen skedde den 15 augusti 1981 med samling vid vattenverket.
För dagvatten och dräneringsvatten utförde Entreprenör Kjell Olsson i Lyby utloppsdike och ledningar för västra området 1981

I december 1990 kallade byggnadsnämnden i Hörby till samråd (efter önskemål från föreningen) för att förändra förutsättningarna för Gammalstorps byggnadsplan, numera betecknad detaljplan. Detaljplanen omfattar hela den tidigare planlagda delen och innebär i korthet, att byggnadsrätten på varje tomt ökades från 70 m² till 100 m² för bostadshus och från 30 m² till 40 m² för uthus, garage m m.
Byggnadslovsplikten minskas även inom området så att mindre tillbyggnader (på max 30 m²) får utföras utan byggnadsnämndens prövning.

På sommaren 2004 gjorde Byggnadsnämnden åter ett besök i området. Det framkom då att kommunen helst ville ha samma byggnadsnormer för alla fritidsområden i kommunen. Detta ger naturligtvis en lättare hantering och att kommuninvånarna får en mer rätt och likvärdig information.

Byggnadsnämndens tankar var även att utöka byggnadsytan till omkring 250-300 m² totalt, och tanken var att detta skulle gälla i hela kommunen.
Efter detta har dispens givits för att bygga garage och även någon fastighet har fått bygglov på bostadshuset på mer än 100m². I praktiken skall fritidsbyn behandlas som om den ”vore på landet”, trots sin detaljplan. Dvs. en humanare och inte så strikt hållning till reglerna som i tätorten.
Dock är naturligtvis var och en fastighetsägare att vid varje enskild tidpunkt själva ansvariga för att de följer de regler som gäller för tillfället.

Från att på 1970-talet ha varit en renodlad fritidsby för sommargäster och för de som ville komma bort från stadens buller på helgerna, är det idag ca. 50 % åretrunt boende. Karaktären av "skog & landskap" har och skall bibehållas för all framtid och . fritidsbyn kommer aldrig att bli någon "stadsaktig villastad" i miniatyr.


"Bäcken" en sommardag


"Bäcken" i snösmältningsperiod


"Ängen"


"Ensamma granen"


Riktig vinter i fritidsbyn och Gammalstorp


Vintern 2010 och 2011 var det rikligt med snö


Snön börjar släppa

Tillbaka till snabblänkarna Till toppen av sidan Tillbaka till startsidan

 

Fritidsbyns av Länsstyrelsens godkända 30 km skyltar revs ner och ersattes av
kommunens 40-km skyltar utan förvarning
Hörby kommun smyger självsvådligt ut på landet och tar ner av Länsstyrelsens godkända 30 km skyltar utan någon som helst dialog med Samfällighetsföreningen.

Man inte bara sätter upp nya skyltar efter eget tycke. Man tar bort befintliga skyltar som betalats av Samfällighetsföreningen – och tar dem med sig? På ren svenska så har man stulit skyltarna eftersom de inte är kommunens egendom, utan inhandlades av Samfälligheten när tillståndet för 30-km skyltarna gavs en gång i tiden.

Nu gör sig Hörby kommun till domare över Länsstyrelsen och sina kommuninvånares intressen. Anser att Länsstyrelsens beslut inte längre gäller och mot alla boendes önskan höjer man hastigheten av "principskäl".
När blev det bestämt att trafiksäkerheten skulle behandlas som ett "principfall" – alla vi andra i samhället anser ser säkert att hastigheten skall anpassas till platsen och inte generaliseras för att göra det enkelt för kommunens politiker och tjänsteman.

   

 

Eget rekreationsområde

Gammalstorps fritidsby är indelad i två delar, en bodel med fastigheter och vägar, och en annan del avsatt för ströv- och rekreationsområde.

Strövområdet ingår i den totala fastighetsbildningen och får inte bebyggas, eller planteras utan skall behålla sin struktur som ströv- och rekreationsområde för oss som vill använda skogen för fritid och avkoppling.

Bodel och strövområde omfattar ungefär 46 ha och utgöres av skogsmark till största delen med både löv- och barrskog.

Däri öppnar sig äldre åkermarker som är inramade av stengärden. Området sluttar från SSO ner mot en bäck, som slingrar sig genom planområdets norra del. Bäcken rinner för det mesta genom öppna ängs- och betesmarker.

Bäcken, som slingrar sig genom hela området.

   
   

Som vanligt fantastiska höstfärger i Gammalstorp

Kraftledningen i NV delen av området avses kvarligga, men dess skyddszon påverkar inte bebyggelsegrupperingen, som ligger en bra bit därifrån.

Bebyggelsen har grupperats så att de områden som bäst kan användas som strövområde och som äger de största miljövärdena hålles intakta. Således har bebyggelsen förlagts i områdets södra skogsbevuxna delar, medan flera vackra ängar och markerna kring bäcken har lämnats fria som rekreationsområde.

Antalet tomter på hela området är 96 och av dessa är 41 fastigheter sålda eller utarrenderade (2006).

Tomtstorlekarna varierar från ungefär 800 m² upp till 1900 m², och genomsnittstomten har en areal på omkring 1400 m².

Allmänna platser, vägar och strövområden upptar ca. 32 ha och den totala ytan av hela planområdet är 46 ha

   
   

I anslutning till vårt eget strövområde finns andra markägares skogar, ängar och marker som vi också kan nyttja tack vare vår fantastiska allemansrätt.

Att visa hänsyn till naturen är en bra regel. Allemansrätten kan snabbt försvinna om markägarna ser att deras marker förslummas. Allemansrätten är något som vi måste förtjäna – den är ingen självklarhet även om vi kanske många gånger tror detta.

   
   

Ingången till Möllevägen (Traktorstigen) mot hösten.

Ingången till Möllevägen (Traktorstigen) under vintern.

   
   

Sydvästra delen av markerna.

En vit vinter utan slask, är inget konstigt i Gammalstorp.

 
Tillbaka till snabblänkarna Till toppen av sidan Tillbaka till startsidan
 
Lite blandade bilder från olika årstider i Gammalstorps vackra natur


31 maj 2010, hagel stora som ärtor

Vi som bor här har blivit hemmablinda. Vi ser inte hur fantastisk natur vi har runt omkring oss och att vi bor så nära paradiset vi kan komma.

Men var gång här kommer gäster, nytt folk och nya boende blir man påmind av dem när de säger just hur fantastiskt här är – verkligen en oas i världen.

   

Oktoberhöst i fritidsbyn 2012

   

Som vanligt en fantastisk tavla, komponerad av naturen själv. Möllevägen (Traktorstigen), med sitt täcke av alla de sorters löv.

   

Vintern har kommit till fritidsbyn, 4 december 2012. Torr, ren, fin snö, helt utan inslag av slask.

   

9 februari 2013. "Linjen", dvs. banvallen på den nerlagda järnvägen mellan Hörby -Äspinge - Satserup och vidare norrut. Ett fantastiskt fint ställe att vandra på. Jämnt utan backar ger bra förhållanden för oss amatörskidåkare. Ligger bara ett "stenkast" från fritidsbyn.

31 december 2013. "Linjen", plus 5 grader, vindstilla och lerigt i markerna efter flera veckors regn. Vid samma tid för ett år sedan hade vi massor av snö.

   

Tillbaka till snabblänkarna Till toppen av sidan Tillbaka till startsidan

 

Att ha hund i fritidsbyn och på andra plaster där hunden och hundägaren inte är ensamma
Det finns få saker folk blir mer irriterande på är när grannens hund får springa fritt vind för våg över andras tomter utan någon som helst tillsyn.
Lösspringande hundar får ALLTID dåligt ryckte – men naturligtvis är det hundägaren och inte hunden som skall få skället – det är hundägaren som är ansvarslös, inte hunden – den har ju bara kul.
En oansvarig hundägare som låter sin hund springa vind för våg skapar osämja och oftast mycket diskussion de andra grannarna emellan.
Tyvärr har många hundägare svårt att förstå (eller vill inte) att alla andra kanske inte är fullt så engagerade av att ha hundar springande runt benen.

Ytterst få har civilkurage nog att de vågar gå direkt till hundägaren och säga till. Men det gör ju inte så stor nytta att snacka med grannen – som inte ens äger hunden.
Att sedan hundägaren oftast kommer med en massa (tramsiga) motargument är bara att strunta i – hundägaren bär hela ansvaret –  ingen annan.

Det ju nästan alltid också så, att det är de hundägare som har minst koll och kontroll på hunden, som springer vind för våg, och ibland också helt enkelt irrar bort sig och inte hittar hem.

   

Att sätta hunden i en löplina på tomten är den enklaste sak i världen, och borde vara en självklarhet när man har hund.

   

Hund får följa med i naturen, men under tiden 1 mars - 20 augusti får den inte springa lös i skog och mark – det är enligt lag –  koppeltvång!
Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller skrämma vilda djur. Det betyder att den inte kan springa lös hur som helst oavsett vilken tid på året det är.
Du är helt enkelt skyldig som hundägare att ALLTID ha koll och kontroll på hunden.
Tänk på att även den fredligaste lilla sällskapshund kan skrämma djuren med sin blotta närvaro .Detta gäller både vilda djur och grannes katt,  hund, kanin eller vilket djur som helst.
Tänk också på att din hund kan skrämma barn och andra människor. Respektera att alla inte ser på din hund som du själv gör.

Det har hänt att en hund bitit ett småbarn i vår fritidsby,
detta är naturligtvis fullständigt horribelt och skall absolut polisanmälas.

   
Tillbaka till snabblänkarna Till toppen av sidan Tillbaka till startsidan

 

Stormen Simone. Natten mellan månd. – tisd. 28-29 oktober 2013 kom hon till Gammalstorp
Höstens första storm, Simone drabbade Skåne hårt, mest på den västra sidan. Det verkar dock som om Gammalstorps fritidsby har klarat sig bra. Några träd lite här och var men några alvarliga skador på  hus verkar det inte ha varit. Dock har några träd, och någon dörr och fönster fått sätta "livet till".

Björk som dragits upp med roten mellan på vår
30 Km väg, mellan Hägervägen och Falkvägen.

Även inne på Hägervägen drogs en björk upp med rotsystemet

   
   

På Möllevägen (Traktorstigen) var det två bokar som inte längre ville.
Dessa var i ett sådant skick redan innan att det kanske var väntat, till nästa storm – och det blev nu.

   
   

Ett under att de två bokarna bara stått så länge som  de gjort med detta uppruttna" rotsystem".

Lite längre ner mot bäcken.

   
   
Förlängningen av Möllevägen ner mot bäcken Stigen in till den före detta vattenmöllan. Längre in hade fler småträd lagt sig.
   
   

I slutet av Rapphönsvägen, några meter ut till hagen, en knäckt grantopp.

I förlängningen Falkvägen ut till hagen har vi ett träd till som gav upp. Även ett mindre träd föll över Falkvägen.

   
   

Den ståtliga, "Ensamma granen"  har klarat ännu en storm.

Möllevägen (Traktorstigen), en mindre Ek.

   
Tillbaka till snabblänkarna Till toppen av sidan Tillbaka till startsidan

 

Byggnormer i fritidsbyn

1990
I december 1990 kallade byggnadsnämnden i Hörby till samråd (efter önskemål från samfällighetsföreningen) för att förändra förutsättningarna för Gammalstorps byggnadsplan, numera betecknad detaljplan.
Detaljplanen omfattar hela den tidigare planlagda delen och innebär i korthet, att byggnadsrätten på varje tomt ökades från 70 m² till 100 m² för bostadshus och från 30 m² till 40 m² för uthus, garage m m.

Byggnadslovsplikten minskas även inom området så att mindre tillbyggnader och kompletteringsbyggnader (på max 30 m²) får utföras utan byggnadsnämndens prövning.

2004
På sommaren 2004 gjorde Byggnadsnämnden åter ett besök i fritidsbyn. Det framkom då att Kommunen ville ha samma byggnadsnormer i alla fritidsområden i hela kommunen. Att hålla reda på "femtielva" olika och ibland onödiga regler ställer klart till problem för kommunen. Det kan ju inte heller vara rimligt att ena fritidsbyn skall få bygga "ditt", men den andra bara få bygga" datt".

Orsaken var klart att Byggnadsnämndens tankar var även att utöka byggnadsytan till omkring 250-300 m², som då skulle gälla alla fritidsbyar i hela kommunen. Hur detta har realiserats i verkligheten är oklart, då de som var med då, förmodligen alla har gått i pension idag.
Det var också 2004/2005, som man lättade på regeln att vi inte skulle få bygga garage eller carportar. När dispens kom på garage, byggdes det några i snabb takt.

Detta bör naturligtvis inbegripa att även andra som är intresserade av att bygga garage i framtiden skall få möjlighet till detta.
Garage är ingen, som helst lyx. Den sparar bilen och därmed miljön. Men en annan viktig sak är att den står säkrare i garaget än ute och blir inte utsatt för åverkan och inbrott i samma grad.

2006
Bostadshuset får ha en maximal yta av 100 m², och en förrådsbyggnad får ha en maximal yta av 40 m².
Från och med år 2005 har byggnadsnämnden lättat på maximerat antal m² som tomterna får bebyggas på.

Numera finns det möjligt att få dispens för att bygga något mer. Oftast handlar det om att bygga ett garage eller en carport. Maximerad yta för bostadshus respektive förrådsbyggnad/extrahus är fortfarande 100 m² + 40 m², även om vissa dispenser redan har getts på 120 m².
Garage bör vara en dispens som bör ges även i framtiden då den redan getts ett antal på området.

I övrigt gäller standardnormer för byggnader av t. ex. Friggebod,  f. n. 15 m², staket, skärmtak, veranda etc.

2014
I juni 2014 fick vi i Sverige ytterligare en "Friggebod" – ett "Attefallshus".
En byggnad som kan uppföras utan bygglov om vissa kriterier uppfylles. Dock måste det göras en bygganmälan till kommunen. Eftersom denna regel är lite kontroversiell, då man politiskt inte är överens, är det kanske lämpligt att kolla med kommunen innan man sätter igång.

Detta är endast allmän information. Dagsaktuell information och ev. ändringar får Du från byggnadsnämnden i Hörby.
Vi ansvar naturligtvis inte för att ständigt hålla all information uppdaterad.

Tillbaka till snabblänkarna Till toppen av sidan Tillbaka till startsidan

 

 

Höjden av fräckhet – det av en av "våra egna"
2015-01-11

På vårt gemensamma fina rekreationsområde som vi alla är delägare i om man äger en fastighet i fritidsbyn, och som omsluter vår fritidsby borde man känna lite mer respekt för.

Ett av våra absolut finaste ställen är i slutet av Möllevägen, eller som den också kallas "Traktorstigen". Där kommer den slingrande bäcken, vi har resterna efter Gammalstorps vattenmölla och det är allmänt fint i detta område. En plats med ett rikt djurliv, om man inte skriker och skränar så att djuren blir rädda och springer sin väg.
Dock hade det inte skadat om det funnit lite mindre småträd på den hitre sidan av bäcken på sina håll. Där har dock självsåtts några granar som står fritt och fint – och om de bara får stå kvar kommer de att bli fina exemplar inom några år.

MEN – då kan man inte helt fräckt bara gå ut och såga ner en halv gran, som man självsvådligt bestämt att den skall jag ha som julgran. Detta måste vara totalt avsaknad av hjärnceller – plus att det är olagligt!
Men det tycker nog inte "Svensson" – att han är kriminell. Men å andra sidan tycker inte andra tjuvar det heller – men så är det. Svensson är i samma skara som man läser om i tidningen även om han eller hon inte vill erkänna det själv..

Någon har således tyckt att toppen på en gran som skulle kunna bli ett praktexemplar om 15-25 år, passar bättre ett par veckor i stugan, eller kanske i bostaden i stan, än att den kunnat växa till sig till glädje för oss alla som vistas i naturen och ge lite skydd till de vilda djuren.

Att inbilla sig att det är en "utombystjuv" är nog så långt ute i periferin att vi kan utesluta detta totalt. Sanningen är nog tyvärr den, att det finns någon här hos oss som tagit sig friheter utöver vad som är legalt.
Vi får väl hoppas att grantjuven får sig en tankeställare och låter resten av de få granar som finns där växa upp.

Vi har också medlemmar i vår fritidsby som äger marker som angränsar till vårt rekreationsområde. De uppskattar säkert inte heller att bli av med sina dyrt investerade granplantor och det stora arbete det för med sig att nyplantera – för att någon enskild tjuv skall få en gratis julgran på andras bekostnad.

Fängelse för planerad stöld

Även stölder ur granförsäljarnas stora lager runt om i städerna är vanliga. Så rapporterar exempelvis Dagens Nyheter på måndagsmorgonen om en granförsäljare i Stockholmsförorten Bagarmossen som drabbats av omfattande stölder de senaste nätterna.
Det är det här jävla samhällets fel, man kan inte lita på folk längre, säger den småländske granförsäljaren till DN.
Källa: Dagens Nyheter

Den grantjuv som åker fast kan räkna med att dömas för snatteri eller stöld, och straffas med böter eller fängelse.
Den billiga granen kan bli livets dyraste gran om man blir påkommen med rätt fina böter och en liten plump i straffregistret – så "vinsten" i förhållande till vad det kan bli för konsekvenser är knappast förankrade i ett logiskt tänkande.

Värdet på granen varierar från någon hundralapp för en avbarrad stackare från granvärldens B-liga, till dryga tusenlappen för en tremeters Kungsgran.
Riktigt stora bamsingar för utomhusbruk kostar upp till 3 000 kronor. Snatterigränsen går vid 800 kronor.
Men även om värdet på den egenhändigt nedhuggna granen inte överskrider gränsen så kan den som åker fast under en räd i granskogen dömas till fängelse. Detta eftersom gärningen med stor sannolikhet var planerad och således inte ett impulsivt snatteri.
Källa: Aftonbladet.

En gran kanske inte låter mycket men i det stora hela räknas det med att var 5:e gran är stulen, antingen på rot ute i markerna eller hos granförsäljaren på torget, och det kostar branschen flera hundra miljoner varje år. (gissa vem som får betala det. Jo vi kunder så klart, oavsett om vi köper vår julgran, eller vi köper virke för att bygga. Vi konsumeter betalar precis allting som stjäls och snattas oavsett om det är i skogen, eller i butiken).

   
Avsågad en meter upp, och därefter kapad igen, då den tydligen blev för stor. Toppen tog man med sig. Foto: 2015-01-11
   

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr