Kylestorp

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 


Bild ID: Kyle-karta_01. Källa: Min karta, Lantmäteriet.
 
 

Linderödsåsen är i dessa delar något kuperad och domineras av barrskog med öppen mark bara just runt byar och gårdar. Runt Kylestorp finns åkermarker, öppen hagmark, fäladsmark och en öppen utmark nära kommungränsen, där den gamla järnvägen mellan Hörby och Linderöd gick förbi. Betesmarkerna är stora, blockiga och vackert utbildade. Vegetation och flora är delvis påverkad av dikning och gödsling, men jordtistel, knägräs och gråfibbla kan ändå förekomma. Andra delar av naturbetesmarkerna är opåverkade av gödselmedel. I dessa påträffas vegetationstyper som rödvenäng, tuvtåtelfuktäng och örtrik ljunghed. Rester av den äldre hävdfloran finns kvar i dessa, bl.a. förekommer slåttergubbe mycket rikligt i vissa delar. Stenmurar, odlingsrösen, utmarksträd och purror är också vanliga i hela området.
Textkälla: Länsstyrelsen.

   
   

Släktfoton från gården "Dammen" Satserup/Kylestorp. Fotot är från 1914 och föreställer paret Anders Nilsson Hedin och Betty Olsson samt ett av deras barn.
Källa Bild & text: Staffan Persson

   
   

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr